Структурно окабеляване

Структурно окабеляване е незаменима част от създаването на добре работеща и ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие или организация.

Структурно окабеляване или както е известно Структурни Кабелни Системи (СКС) обединяват в една обща система много различни по своето предназначение и функционалност подсистеми за обмен на информация като: компютърни мрежи, телефонни сигнални мрежи, системи за контрол и безопасност, видеонаблюдение и т.н.

Създаването на такава универсална кабелна система облекчава значително процедурите по управление, контрол и поддръжка на всички вградени подсистеми, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им. Преимуществата от инсталирането на система за структурно окабеляване са:

Съвместимост

Структурното окабеляване прави връзката между отделните устройства от различни производители, като осигурява обща платформа за комуникация и взаимодействие. Продукти, които не са съвместими с комуникационните стандарти, изискващи структурно окабеляване, не трябва да се включват в подобни системи.

 • Състоятелност - тъй като структурно окабеляването се инсталира като една система, то може да се направи така, че да се избегне електрическото взаимодействие и да се осигури състоятелно предаване на аудио, видео, телефонни и информационни сигнали.
 • Гъвкавост - Тъй като цялата кабелна система се свързва към едно главно табло, окабеляването може лесно да се преконфигурира или готовата подложка да се реконфигурира при добавяне на нови системи в дома.
 • Интегрираност - Поради факта, че няма снадки на проводниците и кабелите в системата, не съществува опасност от възможни повреди в тези точки.
 • Поддръжка и управление - Всеки проводник е достъпен за изпитвания или евентуални ремонти.

Поради факта, че системите за структурно окабеляване са планирани, нивото на качеството на инсталацията е много, много по-високо. В този смисъл има значение полагането на кабелите, така че да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост, как ще бъдат физически поддържани, дали ще отговарят на изискванията за минимален радиус на огъване, който е необходим за адекватната им работа. Често тези изисквания не се взимат предвид и структурните кабели просто се нахвърлят, така че да бъдат спазени крайните срокове, без да се взима предвид качеството на бъдещата експлоатация.

Структурното окабеляване трябва да покрива точно определени стандарти, които се различават при инсталация в офиси, бизнес сгради, центрове за съхранение на данни, комуникационни възли и др. Стандартите се разделят на 3 вида:

 • EIA/TIA 568A - това е първия световен стандарт за структурно окабеляване който е създаден в САЩ. На базата на този стандарт с някои промени са създадени Световният и Европейският.
 • CENELEC EN 50173 - европейски стандарт за кабелни системи известен в Англия BS EN 50173
 • ISO/IEC 11801 - националният ISO стандарт за структурни кабелни системи

Тези стандарти трябва да се следват стриктно от всички дейности свързани с изграждането на Структурна Кабелна Система като се започне от производителя на материалите премине се през проектантът който залага кабелните трасета и междинните точки и се стигне до инсталатора който също трябва да се води от стандарта при полагането, изтеглянето и аранжирането на кабелите. Повечето от големите производители дават гаранция на изградените кабелни системи до 25 години в случай, че всички в веригата на изграждане са работили съгласно приетите стандарт.

Основно преимущество на структурните кабелни системи е използването на единна кабелна преносна система осигуряваща всички услуги като: пренос на данни, глас и видеосигнали. При структурното окабеляване се използват стандартни компоненти и материали, като розетките на работните места са унифицирани и позволяват свързване на различни видове оборудване към тях, чрез това се оправдават инвестициите, след продължителна експлоатация на изградената мрежата. Структурните кабелни системи осигуряват значителна гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи системи. Друга важна положителна страна на структурните мрежи е възможността да се използват едновременно няколко различни мрежови протокола и не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване. Кабелните системите дават възможност за управление и администриране от минимален обслужващ персонал. Изградените кабелни трасета могат да бъдат както с медни кабели така и с оптични като се допуска в една мрежа и комбинирането на двата вида оптични и медни кабели.

Ние имаме опит в изграждането на структурни кабелни системи по стандарт като се ръководим по него когато:

 • Проектираме структурна кабелна система
 • Поръчваме, складираме и доставяме необходимите материали за нея от производителя
 • Планираме детайлно изграждането на структурно окабеляване с клиента и всички заинтересувани или работещи на обекта за да се определят сроковете и етапите на монтажа на кабели, розетки, панели и т.н.
 • Изграждаме мрежата според заложените в проекта изисквания - полагаме кабелните трасета, монтираме крайните точки (розетки, контакти, панели и т.н), подвеждаме кабелите към опорната точка, аранжираме комуникационните шкафове.
 • Измерваме изградената кабелна система за грешки и издаваме сертификат за това, че стандарта е спазен на базата на който производителят на оборудването издава съответната гаранция (15, 20 или 25 години)
 • Предаваме обекта в завършен вид и готов за ползване от клиента
 • Допълнително предлагаме поддръжка на изградената структурна кабелна система и надграждане на съществуващо структурно окабеляване

За да получите най-доброто структурно окабеляване – обърнете се към нашите специалисти - 0888 555 333.