Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителните системи (ПИС) са ефективен и сигурен начин за автоматична, неслучайна детекция, чрез които се намалява времето за откриване и гасене на пожара. Крайният резултат от използването на Пожароизвестителни системи е значително снижаване на загубите и намаляване на възможността да пострадат хора.

Пожароизвестителната система (ПИС) е автоматична система, чието предназначение е да открива пожар в началния стадий на развитието му, да изработи алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора, да изпрати сигнали за пожарна тревога и предупреждение към дистанционен център и да задейства пожарогасителна инсталация и други защитни устройства/системи. Първите две функции на пожароизвестителната системата са задължителни, а последните две могат и да не се използват.

Затова изграждането на пожароизвестителна система е отговорна задача, която трябва да се повери на професионалисти запознати с всички изисквания за безопасност при пожар. Проектирането на пожароизвестителна система на една сграда е доста комплексно и трябва да се подходи професионално. При проектирането на пожароизвестителна система се взима в предвид много фактори - вид и предназначение на сградата с пожароизвестяване, дейността която ще се извършва вътре, разположението на стаите, коридорите и сервизните помещения за оптимално разполагане на сензорите за пожар (термични и димни датчици, ръчни бутони) и сигнализиращите светлинни и звукови системи, разположението на входовете и изходите на сградата и много други фактори.

Пожароизвестителните централи, които нашата фирма предлага се разделят на два основни вида:

Конвенционални пожароизвестителни системи

Могат да се подберат с 2, 4, 8, 16, 24 и 32 линейни модификации. При конвенционалните пожароизвестителни системи, когато даден пожароизвестителен сензор улови признаци за възникване на пожар контролният панел показва зоната в която е възникнало събитието, но не и точната стая. Всички от тези модели са с микропроцесорно управление с възможност за програмиране на параметрите според особеностите на конкретния охраняван обект. Използват се предимно в малки обекти с по малко на брой помещения или в складови пространства.

Адресируеми пожароизвестителни системи

Адресируемите пожароизвестителни системи са предназначени за ранно откриване на пожар, с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. При тях всеки от пожороизвестителните датчици притежава собствен уникален адрес чрез който централата указва точното място на събитието за което е индикирал датчика. Адресируемите централи са предназначени за средни и големи обекти (училища, библиотеки, хотели, администратиивни сгради) и могат да обработват само за няколко секунди сигналите от над 2000 пожароизвестителя. Използването на съвременни технологични решения осигурява висока надеждност и прецизност в противопожарната защита.

Важен метод за улесняване локализирането на възникналия пожар и евакуацията на хората в сградата е зонирането. Състои в групиране на устройствата в линиите (конвенционални или адресируеми) в определени зони и позволява разделянето на охраняемия обект на подходящ брой подобекти. За целите на евакуацията е препоръчително зоните да са отделени в отделни противопожарни отсеци (части от сградата, ограничени с огнеустойчиви строителни конструкции). При разделяне на обекта на повече на брой зони, пожарът се открива по-бързо и лесно. Активирането на дадена зони в системата може да се индикира на контролния и чрез светлинна сигнализация чрез LED индикатори. При конфигурирането на зоните следва да се отчитат и фактори като етажност, евакуационни пътища, стълбищни площадки и др.

При конвенционалните пожароизвестителни системи, активирането на едно устройство от зоната, дава индикация на контролния панел за активиране на цялата зона, без да се посочва кое е сработилото устройство. Поради това при този тип системи се препоръчва ръчните пожароизвестители и детекторите да са конфигурирани в отделни зони. Обикновено при тези пожароизвестителни системи обхватът на зоната съвпада с броя на монтираните на една линия устройства. Препоръчва се да не се монтират повече от 32 устройства на една зона – ограничение, свързано с максималната защитавана площ и така повредата на един или повече детектори не влияе съществено на работата на цялата система.

  • Приемни елементи – приемат информация от обкръжаващата среда (входни параметри). Те са два вида: автоматични (детектори) и ръчни (ръчни пожароизвестители). Детекторите реагират на някои от съпровождащите пожара физикохимични явления (температура, дим, пламък) и ги преобразуват в електрически сигнал, а ръчните пожароизвестители дават възможност за механично задействане на системата от човек.
  • Междинни елементи – преработват, анализират и коригират постъпилата от приемните елементи информация. Тези елементи обикновено се намират в самите устройства.
  • Изпълнителни елементи – преобразуват електрическите сигнали, изпратени от междинните елементи, в неелектрическа енергия (активират сирени, блокировки, електромагнитни брави и др.). В тази група се отнасят контролните панели.
  • Елементи - eлементите на Пожароизвестителните системи са свързани най-често чрез кабели (двупроводни и четирипроводни), служещи за захранване и протичане на информацията. Разпознаването на отделните състояния на детекторите се базира на промяна на тока по линията. Компонентите на пожароизвестителната система могат да комуникират помежду си и чрез радиовълни – на този принцип се изграждат безжичните системи за известяване на пожар.

За да поръчате Пожароизвестителни системи и монтаж – обърнете се към нашите специалисти - 0888 555 333.


Конвенционални пожароизвестителни системи
Адресируеми пожароизвестителни системи